Posts

Jane Zhang charming coach in TV show Sound of My Dream 2

Jane Zhang charming coach in TV show Sound of My Dream 2. In the past season of the TV show “Sound of My Dream” (梦想的声音) broadcasted by Zhejiang TV we saw Jane Zhang as a mysterious coach.